Súťaž o drevený strom na stenu s fotorámikmi – Zaľúbené sovy. 

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:  DrevoDed s. r. o. 

Sídlo: Trieda SNP 342/94 040 11 Košice – mestská časť Západ

IČO: 53341376

DIČ: 2121339165

Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka                č. 49979/V

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 18.11.2022 10:00 hod. do 30.11..2022 00:00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej

republiky, ktorá má aktívny Facebookový profil.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

– sledoval Facebookovú stránku Drevoded 

– napísal do komentára odpoveď na otázku: Do akej izby by ste si tento strom umiestnili vy?

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je drevený strom na stenu s fotorámikmi – Zaľúbené sovy v celkovej hodnote 117 €.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja. 

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke …. v komentári súťažného príspevku dňa 1.12.2022. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť doručovacia adresa súťažiaceho.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

  1. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebookovej stránke Drevoded v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.

 

V Košiciach, dňa 14.3.2022

Názov spoločnosti Drevoded s. r. o.